Komunalno gospodarstvo

Komunalno gospodarstvo je cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanje komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave.

Komunalnu infrastrukturu čine: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta,  javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Osim navedenih građevina, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i iz donacija.

Komunalna infrastruktura gradi se i održava u skladu s programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture koje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom.

Komunalno gospodarstvo

Zakoni
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN br. 68/18, 110/18)
  • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanja zaštićene najamnine (NN br.  40/97)
  • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)
  • Zakon o grobljima (NN br. 19/98, 50/12 i 89/17 – Odluka Ustavnog suda RH)
  • Pravilnik o grobljima (NN br. 99/02)
Odluke
Obrasci