Kontakt:

Načelnik: Velimir Paušić

Telefon: 035 374 051
Telefax: 035 374 144

e-mail: opcina.stara.gradiska@gmail.com 

komunalni redar:

mob: 091/619-3065

e-mail: komunalniredar.vmatokanovic@gmail.com

pisarnica Općine Stara Gradiška:

e-mail: pisarnica.osg@gmail.com 

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak
od 7,00 – 15,00 sati

OIB: 33364136650

Račun: IBAN HR512360000 1841200005

Zaposlenici:

VJEKOSLAV JURAKOVIĆ, dipl. iur, pročelnik Jed.upravnog odjela

ŽELJKA ZEČEVIĆ, referent za financije, računovodstvo i administrativne poslove

FRANJO GIČIĆ, komunalni radnik

VALENTINA MATOKANOVIĆ, bacc.ing.agr, komunalni redar

Službenik za zaštitu podataka:

ŽELJKA ZEČEVIĆ

tel: 035/374-051

e-mail: opcina.stara.gradiska@gmail.com