Javni poziv na dostavu ponuda - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU MOSTA U PIVARAMA

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-17-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine;

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje:  Poziv na dostavu ponuda - ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU MOSTA U PIVARAMA PREKO KANALA „STRUG“

Dokumentacija se nalazi u prilogu  

Odluka o odabiru