Poziv na dostavu ponude - postavljanje stupova i ugradnja kamera za video nadzor na području Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-17-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine,

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje "Poziv na dostavu ponude za predmet nabave- Postavljanje stupova i ugradnja kamera za video nadzor

Dokumentacija se nalazi u prilogu 

Odluka o poništenju postupka 

Odluka o poništenju Odluke o poništenju postupka 

 Odluka o poništenju postupka