ODLUKA - Strateška procjena utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Stara Gradiška

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),  članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17) i članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/09 i "Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška" br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18 - pročišćeni tekst i 1/21), načelnik Općine Stara Gradiška donosi

Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Stara Gradiška