Poziv na dostavu ponuda - Uređenje javne površine

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-
01/01,URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni
Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2
od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje :
POZIV NA DOSTAVU PONUDA
ZA NABAVU RADOVA UREĐENJA JAVNE POVRŠINE ISPRED STAMBENE ZGRADE U
UL. KRALJA TOMISLAVA 2-4 U STAROJ GRADIŠKI

Predmet nabave: Predmet nabave su radovi uređenja javne površine ispred stambene
zgrade u Ul. kralja Tomislava 2-4. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine
stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda.
Evidencijski broj nabave: 20/18 -JN
Procijenjena vrijednost: 288.000 kuna

Odluka o odabiru