Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21) i članka 54. stavak 3. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška “ br. 4/20), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška 

Predmet natječaja je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška i to:

  1. č.br. 184/38 – dio, Stara Gradiška, oranica površine 0,3500 ha, k.o. Uskoci,
  • početna godišnja zakupnina: 15,66 eura,

 

  1. č.br. 1285/1, oranica Podkućnica u Gređani, oranica površine 0,5068 ha, k.o. Gređani,
  • početna godišnja zakupnina: 22,67 eura,

 

  1. č.br. 148/1 – dio (suvlasnički dio: 5/6), oranica Čadjavac u Gređani, oranica površine 0,8162 ha, k.o. Gređani,
  • početna godišnja zakupnina: 36,51 eura,

 

  1. č.br. 134 – dio (suvlasnički dio: 1/2), livada Čađavac u Bajeri, u naravi oranica površine 0,4042 ha, k.o. Gređani,

           č.br. 135 – dio (suvlasnički dio: 1/2), livada Čađavac u Bajeri, u naravi oranica površine 0,0394 ha, k.o. Gređani.

  • Nekretnine označene pod rednim brojem 4. (dio k.č.br. 134 i dio k.č.br. 135, obje u k.o. Gređani) daju se u zakup isključivo skupno.
  • Ukupna površina navedenih nekretnina iznosi 0,4436 ha.
  • početna godišnja zakupnina predmetnih nekretnina iznosi ukupno 19,84 eura.

 Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok od pet godina, rok za dostavu ponuda je 09. svibnja 2024. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

 Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici poštom preporučeno ili neposredno na adresu: Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvarati“,

 Javno otvaranje ponuda održat će se 09. svibnja 2024. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Stara Gradiška. 

Tekst natječaja i ostale informacije nalaze se u prilogu. 

Odluka o odabiru 

Odluka o izmjeni Odluke o odabiru