JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE STARA GRADIŠKA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 5. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 4/20), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina 

Prodavatelj je Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška, OIB: 33364136650.

 Predmet prodaje je sljedeća nekretnina:

  • č.br. 1138/2, oranica Klada u Konaci, površine 4316 m2, upisano u zk. ul. broj 731, k.o. Gređani,  početni iznos kupoprodajne cijene: 1.294,80 eura.

Javno otvaranje ponuda održati će se 09. svibnja 2024. godine u 12:00 sati na adresi prodavatelja.

Otvaranju ponuda može prisustvovati ponuditelj osobno (fizička osoba), zakonski zastupnik (za pravnu osobu) ili predstavnik ponuditelja uz predočenja pisane punomoći u izvorniku.

Tekst natječaja i ostale informacije nalaze se u prilogu.

Odluka o odabiru