Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 5. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 4/20) i Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 5/23);

Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška 

Tekst natječaja i ostale informacije nalaze se u prilogu. 

Odluka o odabiru