Pristup informacijama


Zakon o pravu na pristup informacijama  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.


Izvod iz Zakona o pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje


OBRASCI

Obrazac -Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac -Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac -Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije