Poziv na savjetovanje

Poziv na savjetovanje

Nacrta prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13 i 73/17) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ 50/17).  Uredba je stupila na snagu 01. 11. 2017. godine.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada osobito sadrži:

-          kriterij obračuna količine otpada,

-          standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

-          najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,

-          obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

-          područje pružanja javne usluge,

-          odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

-          odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.).

-          odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

-          odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,

-          odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge,

-          odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge,

-          način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

-          način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

-          odredbe o ugovornoj kazni.

Cilj savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s Nacrtom prijedloga Odluke i pribavljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na možete uputiti putem obrasca Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu stefica.slovinac@gmail.com

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 25. siječnja 2018. godine.

Nacrt prijedloga Odluke o prikupljanju otpada

Obrazac

banner ad

Comments are closed.