Važeći akti

 1. STATUT OPĆINE STARA GRADIŠKA (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 14/09, Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 1/11 i 1/13)
 2. POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STARA GRADIŠKA (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 17/09, Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br.  1/13)
 3. ODLUKA O USTROJSTVU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE STARA GRADIŠKA (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 2/08)
 4. ODLUKA I IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 5/13)
 5. ODLUKA O PRIZNANJIMA OPĆINE STARA GRADIŠKA (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 13/07 i 16/10)
 6. ODLUKA O STJECANJU NEKRETNINA, RASPOLAGANJU I UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 12/08 i 17/09)
 7. ODLUKA O UVJETIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 4/04, 11/06 i 17/09)
 8. ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA DAVANJA U ZAKUP DRUŠTVENIH DOMOVA (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 9/04)
 9. ODLUKA O ODREĐIVANJU MJESTA ZA PRODAJU ROBE PUTEM POKRETNIH PRODAVAONICA (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 4/04)
 10. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 7/04)
 11. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 14/01, Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 1/11 i 1/13)
 12. ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU KONCESIJE (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 1/10)
 13. ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI TEMELJEM PISANOG UGOVORA (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 19/09)
 14. ODLUKA O GROBLJIMA (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 24/10)
 15. ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA, GODIŠNJE GROBNE NAKNADE I NAKNADE ZA POSTAVLJANJE SPOMENIKA I IZGRADNJU GROBNICA (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 1/11)
 16. ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 5/13)
 17. ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 6/14)
 18.  ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 4/14)
 19. ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA, MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA  (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 4/14)
 20. ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA  (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 3/14)
 21. PRAVILNIK O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE STARA GRADIŠKA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 18/06, 17/09 i 25/10)
 22. ODLUKA O OKOEFICJENTIMAZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENO  UPRAVNOG ODJELA I KOMUNALNOG POGONA ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 18/10 )
 23.  ODLUKA O PLAĆI I DRUGIM PRIMANJIMA OPĆINSKOG NAČELNIKA (  Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 11/10 i 25/10 ;Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 3/13 )
 24.  PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU (pdf)
 25.  PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI(pdf )