Currently Browsing: Natječaji

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za dostavu ponuda ” .Predmet nabave je uređenje parkirališta pored zgrade svlačionica u Staroj Gradiški. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Poziv za dostavu ponuda- parkiraliste TROŠKOVNIK-...
read more

Javni natječaj za prodaju nekretnine

Javni natječaj za prodaju nekretnine
Općina Stara Gradiška na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 11. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09) objavljuje javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška. Tekst javnog natječaja možete preuzeti ovdje. Rješenje o izvedenom stanju Prostorni položaj...
read more

Javni natječaj za prodaju nekretnine

Javni natječaj za prodaju nekretnine
Na temelju članka 48. stavak 1. točka 5. i stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 11. stavak 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine . Tekst natječaja možete preuzeti...
read more

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj  za davanje u zakup poslovnog prostora
Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/04, 11/06 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje Javni natječaj  za davanje u zakup poslovnog prostora Tekst javnog natječaja možete preuzeti ovdje  Odluka o davanju u zakup poslovnog...
read more

Javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima
Ovaj poziv se financira iz programa Poduzetnički impuls 2015., objavljenog od strane Ministarstva poduzetništva i obrta. Ciljevi poziva su: Povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, Usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, Osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu. Poziv je namijenjen učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta. Potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2015./2016....
read more

« Previous Entries