Currently Browsing: Natječaji

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13“) i članka 21. stavak 1. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09), načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPR. ZEMLJISTA Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  ...
read more

Javni natječaj za prodaju službenog rabljenog vozila

Javni natječaj za prodaju službenog rabljenog vozila
Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila, KLASA: 940-01/17-01/12, URBROJ: 2178/24-03-17-2 od 08. studenog 2017. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila objavljuje JAVNI NATJEČAJ Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu općine Stara Gradiška Javni natječaj za prodaju službenog vozila Odluka o prodaji rabljenog službenog...
read more

Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca

Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje “Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca”. JAVNI POZIV Obrazac ponude   Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 1...
read more

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Javni natječaj  za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška
Općina Stara Gradiška na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 11. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09) objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška Predmet prodaje je nekretnina označena kao k.č.br. 184/67 stambeni objekt i dvorište sa 1009 m2 upisana u zk.ul. 113, k.o.Uskoci.   Natječaj za prodaju nekretnine u...
read more

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova
Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 5. i 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 19/09), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stara Gradiška . Javni natječaj za...
read more

« Previous Entries